Mission & Vision

About Us > Mission Vision

Vision and Mission of Saint Michael’s Institute of Bacoor – Main Campus

Vision and Mission of the Schools of the Diocese of Imus

We, the schools of the Diocese of Imus (Cavite), envision a holy and faithful People of God for a just and graced Filipino society towards a peaceful and renewed humanity.

With faith in God, love for the Church, interior goodness, good manners, solidarity, and meritocracy, we commit ourselves to life-long and relevant education that is Christ-centered, patriotic, and evangelizing to form the whole human person, unite every family, care for the needy, protect Mother Earth and engage in the apostolate and ministries of the Church, guided by Mary, Our Lady of the Pillar.

Our graduates shall be:

1. Warm and simple

2. Clean and healthy lifestyle

3. Reflective and critical thinkers

4. Eloquent communicators

5. Responsible and competent in modern technology

6. Innovative and resourceful

7. Purposeful and decisive

8. Ethical and moral servant-leaders

9. Globally competitive and locally active

10. Loyal and grateful to their Alma Mater

 

St. Michael's Institute of Bacoor, Inc. Vision

We, the St. Michael’s Institute, envision a community of transformative citizens who are profoundly Christ-centered, socially-oriented, promoters of justice and peace, and stewards of God’s gifts and resources.

 

St. Michael's Institute of Bacoor, Inc. Mission

Inspired and guided by Christ’s example, we, the Michaelians commit ourselves to a liberating and quality education that would promote total human development to form true Filipino Christians who are MakaDiyos, Makatao, Makabuhay, Makabayan, and Makakalikasan.

 

Pangarap at Misyon ng mga Paaralan ng Diyosesis ng Imus

Kami, mga paaralan ng Diyosesis ng Imus (Cavite), ay nangangarap ng isang banal at tapat na Bayan ng Diyos para sa matuwid at masaganang lipunang Pilipino tungo sa mapayapa at pinagpanibagong sangkatauhan.

Taglay ang pananampalataya sa Diyos, pagmamahal sa Simbahan, kabutihang-loob, kagandahang-asal, bayanihan, at maka-tarungan at patas na pagpapahalaga, itinatalaga namin ang aming mga sarili sa buong buhay at napapanahong edukasyon nan aka-sentro kay Kristo, makabansa at nagpapalaganap ng Ebanghelyo upang hubugin ang buong pagkatao ng bawat isa, pagbuklurin ang bawat pamilya, magmalasakit sa nangangailangan, ipagtanggol ang Inang Kalikasan at makisangkot sa apostolado at mga ministry ng Simbahan, sa gabay ni Maria, Birhen del Pilar.

Ang aming magsisipagtapos ay:

1. Maalab sa pakikitungo at payak sa pamumuhay

2. Malinis at malusog sa pamumuhay

3. Mapagnilay at mapanuri sa pag-iisip

4. May kasanayan sa pakikipagtalastasan

5. Responsible at mahusay sa pamumuhay

6. Mapagnilay at mapanuri sa pag-iisip

7. May patunguhan at paninindigan

8. Makatwiran at matuwid na mga pinunong lingcod

9. May galling pandaigdigan at aktibo sa sariling bayan

10. Tapat at tumatanaw ng utang na loob sa kanilang Alma Mater.

Our graduates shall be

Warm and simple

Clean and Healthy Lifestyle

Reflective and Critical Thinkers

Eloquent Communicators

Responsible and competent in modern technology

Innovative and Resourceful

Purposeful and Decisive

Ethical and Moral Servant-Leaders

Globally Competitive and Locally Active

Loyal and Grateful to their Alma Mater